Sprenging

Skien, Porsgrunn, Grenland omegn.

Spreningsarbeider

Vi tar på oss ulike sprengingsarbeider enten det gjelder veibygging, hustomer, garasjetomter eller endringer i terreng i hage eller park.

Sprenging på tomter

Vi tilbyr hjelp med sprening av berg og fjellknauser på tomter. Om en hustomt skal sprenges midt inni en tettbebyggelse vil det være krav i forhold til
rystelser og mange objekter som kan få skade. Her vil målet være å få sprengt tomten ut uten at det medfører skader på omgivelser.

Sprenging ved veiarbeid

Underbygningsarbeidene består i grove trekk av sprengning av eventuelt fjell i veilinjen, utgraving av skjæringer og transport av skjæringsmassene til fyllingene for lagvis utlegging og kompaktering. Dreneringsanlegget for veiområdet og skjæringene må bygges ut, mer eller mindre provisorisk, samtidig med utføring av planeringsarbeidet for å unngå flomskader i ubeskyttede jordmasser i anleggsperioden. Dreneringsanlegget kan omfatte åpne og lukkede grøfter, nedføringsrenner, stikkrenner, kulverter, ledninger, kummer og sluk.