Veiarbeider

asfaltarbeid-telemark

Vi leverer en rekke tjenester innen veiarbeid. Vi tar på oss store og små oppdrag for både privatpersoner, kommunal og privat sektor. Vi kommer gjerne på befaring for å se an prosjektet ditt slik at vi kan utforme et pristilbud på jobben.


 

Veiarbeider

Vi har lang erfaring med bygging av veier og traseer. Der veitraséen ligger over opprinnelig terreng må man bygge opp fyllinger. De legges vanligvis ut lag for lag av skjæringsmasser og kompakteres godt for å unngå setninger under trafikk og under vekten av selve fyllingene. Norsk terreng er i stor utstrekning bratt, sterkt kupert og fjellendt. I tilknytning til veibygging støter man derfor på en lang rekke behov for sikringstiltak for å verne mot snøskred, jord-, stein- og fjellras i terrenget.

Sprengningsarbeider

Underbygningsarbeidene består i grove trekk av sprengning av eventuelt fjell i veilinjen, utgraving av skjæringer og transport av skjæringsmassene til fyllingene for lagvis utlegging og kompaktering. Dreneringsanlegget for veiområdet og skjæringene må bygges ut, mer eller mindre provisorisk, samtidig med utføring av planeringsarbeidet for å unngå flomskader i ubeskyttede jordmasser i anleggsperioden. Dreneringsanlegget kan omfatte åpne og lukkede grøfter, nedføringsrenner, stikkrenner, kulverter, ledninger, kummer og sluk.

Betong- og asfaltarbeider

Vi legger asfalt og støper betongsåler- og platåer. Vi tar på oss lapping av veier og fyller i asfaltmasse der vi finner hull og ujevnheter. Asfalt skal i tillegg til å fordele last, drenere dekkeoverflaten godt, ha god friksjon og gi gode sikt og kjøreforhold. En jevn og fin veibane er viktig for at kjøreturen skal gå så smertefritt som mulig.

Ta kontakt om du har behov for noen av våre anleggstjenester, så gir vi deg et godt tilbud. Vi holder til i Skien i Telemark.


Kilde: Nordahl, Rasmus S.. (2009, 15. februar). Veibygging. I Store norske leksikon. Hentet 3. februar 2015 fra https://snl.no/veibygging.